Περί ΣΔΕ

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν.2525/1997), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα ΣΔΕ αποτελούν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σήμερα, λειτουργούν 76 ΣΔΕ εκ των οποίων 12 σε Καταστήματα Κράτησης και 23 τμήματα εκτός έδρας, στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 -2024

Κατά την παρούσα σχολική χρονιά, στο 2ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ λειτουργούν 4 τμήματα στον Α’ Κύκλο και 2 τμήματα στο Β’ Κύκλο Σπουδών. Παράλληλα λειτουργεί πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως ξένης στους αλλόγλωσσους μαθητές, δύο φορές την εβδομάδα.