Προσωπικό

Διευθύντρια

Ορφανάκη Πέπη, ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών)

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Πατρικάλου Δέσποινα, ΠΕ06 (Αγγλικών)
Πρεβεζάνου Μάγδα, ΠΕ02 (Φιλόλογος)